ข่าวประชาสัมพันธ์
รายการวิเคราะห์ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานสรุปผลการการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 ประชาสัมพันธ์รายชื่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สสอ.อาจสามารถ รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 รายการวิเคราะห์ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ สรุปผลการอบรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กำหนดแนวทางการรับของขวัญ รางวัล เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทาง/คู่มือการ้องเรียน สรุปโครงการให้ความรู้การป้องกันปราบปรามทุจริต คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง/การเงิน ฯลฯ
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 แผนการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 แผนการใช้เงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
ตารางปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอ