ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานสรุปผลการการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2561 ประชาสัมพันธ์รายชื่อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน สสอ.อาจสามารถ รายงานผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผลการวิเคราะห์การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี 2561 รายการวิเคราะห์ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ สรุปผลการอบรมการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ Care Giver คู่มือการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภาระกิจหลักและภารกิจสนับสนุน กำหนดแนวทางการรับของขวัญ รางวัล เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แนวทาง/คู่มือการ้องเรียน สรุปโครงการให้ความรู้การป้องกันปราบปรามทุจริต คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตารางปฏิบัติงานสาธารณสุขอำเภอ