M : Mastery

เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality

หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered

หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility

หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

         

 

วันนี้ (๒๔ม.ค.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐น. นายประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการเครือข่ายชุมชนร่วมใจ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วยวิถี บ้าน วัด โรงเรียน (บวร.ร) ปี ๒๕๖๒ นำโดยนายวีระชัย นลวชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาล จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้โครงการ "เหล่างิ้ว รวมใจ ประสานมือห่างไกลโรค NCDs" ณ วัดบ้านเหล่างิ้ว ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูปลัดธนากร ญาณกาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านเหล่างิ้ว นำคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน อสม. ผู้บริหารจากสำนักงานเทศบาลตำบลจังหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินการ พร้อมลงพื้นที่ดูร้านชำ ศูนย์ศสมช. โรงเรียน และสัมภาษณ์ความรู้ อสม. ในการฉลาดซื้อและเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พึงพอใจและได้กล่าวชื่นชมในผลงานของจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ธัญชนก วงษ์หาญ /ข่าว ทองสุข โพนเงิน /หน.ฝ่ายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

23-01-2562
โครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ
23-01-2562
ร้อยเอ็ด สานพลัง ร่วม"ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599072