M : Mastery

เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality

หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered

หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility

หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

         

 

ร้อยเอ็ด สานพลัง ร่วม"ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ.๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ฯ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

23-01-2562
โครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ
23-01-2562
ร้อยเอ็ด สานพลัง ร่วม"ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599072