M : Mastery

เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม

O : Originality

หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered

หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

H : Humility

หรือถ่อมตนอ่อนน้อม คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 

         

 

วันที่ 19 มกราคม 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพ เสลภูมิ ร่วมกับกลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลร้อยเอ็ด จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ ปี 2562 ทำการคัดกรองต้อกระจก ผู้ป่วยเบาหวาน โดยทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์กรมหาชน) ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อทำการคัดกรองต้อกระจกผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที โดยมีผู้ป่วยที่เข้ารับการคัดกรองต้อกระจก 345 ราย ส่งต่อเพื่อทำการรักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 97 ราย และรับเข้าการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเสลภูมิ ในวันที่ 26 มกราคม 2562 อีกจำนวน 176 ราย ทั้งนี้โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย พร้อมนำโรงทานอาหารเครื่องดื่มมาบริจาคให้ผู้ป่วยและญาติ ในวันดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

23-01-2562
โครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ
23-01-2562
ร้อยเอ็ด สานพลัง ร่วม"ป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น"

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการ

Gallery

Contact us


สำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ

ต.อาจสามารถ อ.อาจสามารถ

จ.ร้อยเอ็ด 45110

โทร 043-599072