ผู้บริหารและบุคลากรหน่วยงาน

 
นายกฤษฎี ชายสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สาธารณสุขอำเภออาจสามารถ
 

นายวิชัย พลสะทอน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ
 
นางศิริลักษณ์ บุดดาพันธ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสามารถ เนตรพันทัง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายวิเชียร ฝ่ายพิมาย

พนักงานขับรถ

นางแก้วตา มงคลเมือง

พนักงานบริการ